Зборувајте со аптекарот за пластично пакување (blister packs) како на пример Вебстер пакување (Webster-paks)

Зборувајте со аптекарот за пластично пакување (blister packs) како на пример Вебстер пакување (Webster-paks)

Лековите може да ги спакува и локалниот аптекар во така наречени пластични пакувања (blister packs) како на пример Вебстер пакувања (Webster-paks). Во овие пакувања обично може да се стават лекови за една недела. Секој ден од неделата е означен на пакувањето и за секој ден има простор од четири места за лекови. Ова е безбеден начин да се организираат лековите и е особено корисно ако вашиот близок треба да зема разни лекови во различно време.

Blister Boxes
Blister Boxes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s