Други места каде што можете да се обратите за помош

Други места каде што можете да се обратите за помош

Подолу се наведени организации што може да ви користат и каде што можете да се обратите за помош и информации.

За информации за деменција и Алзхајмерова болест јавете се кај:

Здружение на Австралија за Алзхајмерова болест (Alzheimer’s Australia)
Интернет страна: Fight Dementia
Телефон: 1800 100 500
Некои материјали се преведени.

Советодавната служба за однесувањето на лицата со деменција (Dementia Behaviour Management Advisory Service)
Интернет страна: DBMAS
Телефон: 1800 699 799    Достапна 24 часа на ден, 7 дена во неделата

Мултикултурните здравствени служби во вашата држава.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s