За информации каде да побарате повеќе помош, како лице од семејството што се грижи за близок што има деменција

За информации каде да побарате повеќе помош, како лице од семејството што се грижи за близок што има деменција:

Национална служба за помош за деменција 1800 100 500 (National Dementia Helpline 1800 100 500)

Тимот за вршење увид во потребите за нега на лица во години (Aged Care Assessment Team)
Интернет страна: Aged Care Australia

Здружение за помош на лицата што се грижат за близок што има деменција (Carer’s Australia)
www.carersaustralia.com.au

Центар за одмена и поддршка ‘Carelink‘ 1800 052 222 (Respite and Carelink Centre 1800 052 222)
Јавете за во Мултикултурната здравствена група за поддршка на лица што водат грижа и нега за некој близок (Contact your local Multicultural Health Carer’s Support Group)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s